• Livsutvecklingen

  Vår resa genom livet

 • Vad menar vi med Livsutveckling?

  Jag-utveckling

  Vi kan utvecklas under hela livet. Det är vårt jag som tolkar och navigerar världen som utvecklas tack vare livets olika utmaningar, och även genom de möjligheter kultur och samhälle ger. Strävan efter att utvecklas kommer till uttryck i vårt behov av att skapa mening i vår tillvaro. Det kan leda oss in i nya livsfaser av ökad förståelse och nya perspektiv, där vi blir till något mer än den vi ditintills varit. Detta beskrivs inom teorin för jagutveckling, ett område inom psykologin företrätt av bl a psykologerna Jane Loevinger och Robert Kegan.

  Vi kommer att förstå tillvaron mer komplext för varje utvecklingsskede, och kan därmed förstå mer av själva verkligheten, oss själva, andra, samhället och processer. Som vuxna kan vi gå från att under tillräckligt lång tid fått vara inbäddade i grupper och kulturella föreställningar till att bryta oss ur dessa begränsningar och alltmer hitta rätt på en egen väg och skapa något eget, och långt senare kanske även gå bortom vårt konstruerade jag och inse hur vi är en del av en värld som utgör en sammanvävd helhet.

  Levande system

  LLivet har i vår biologiska evolution utvecklats enligt en grundläggande systemprincip: Tillvaron medför utmaningar som kräver anpassningar, vilket resulterar i mer komplexitet, som i nya arter. Denna livsprincip gäller också för psykologisk utveckling. Även vårt medvetande är ett levande system som kan förändras mot mer komplexitet. När vår befintliga förståelse inte längre räcker till för att begripliggöra nya upplevelser måste vi omvandla vår förståelse för att kunna skapa mening kring tillvaron igen. Detta leder till ökad komplexitet. Hur verkligheten på ett fundamentalt sätt innebär system är något vi dessutom kan komma att få ökad insikt om.

 • böcker

  Aktuellt:

  Ny bok om vår psykologiska jagutveckling: Livsutvecklingens psykologi. Med en bas i Harvardprofessorn Robert Kegans teorier ser vi närmre på vad utveckling är, hur vår strävan efter meningsskapande leder oss in i nya livsfaser och vad allt detta innebär inom oss. Vidare beaktas hur vår livsutveckling är sammanvävd med kulturen, och hur denna utveckling och förståelse kan hjälpa oss att bättre klara av världen idag.

   

  Livsutvecklingen psykologi, Kristina Elfhag

  Livsutvecklingens psykologi – en väg utan slut.

  Psykologiska utvecklingsskikt genom livet enligt Robert Kegans teorier. (https://fritanke.se/bocker/livsutvecklingens-psykologi/)

   

  Boken tar avstamp i utvecklingens grund genom system, och gör nedslag i aktuell historik och psykologi som leder fram till Harvard-professorn Robert Kegans teorier om jagutveckling. Väsentliga drag i livsutvecklingen beskrivs på ett överskådligt sätt. Teorin används sedan när vi orienterar oss i samhällets möjligheter, pedagogiska metoder och livets kriser som kan leda oss vidare i utvecklingen. I "hjältens resa" berättas hur detta går till i myters och symbolernas språk, och vad vi kan erövra på denna resa kan kläs i ord som ökad visdom och tankens komplexitet. Vi behöver som mänsklighet även visionerna, ett gränsland till det okända att sträcka oss in i. Slutligen finns mer teoretiska fördjupningsavsnitt för akademi och profession.

  broken image

  Kommande bok: Människan och kulturen – den sammanvävda utvecklingen

  Psykologisk livsutveckling i sammanhang av liv och omvärld.

   

  Boken beskriver vår psykologiska utveckling i perspektiv av kulturen som vår grund att utvecklas i, med våra gemensamma livsområden som arbetsliv och kulturens utbud. Genom oss kan också kulturen utvecklas, som den gjort historiskt i större skiften men vars fortsättning saknar garantier. Enskildas utveckling och ledarskap är nyckeln till ett paradigmskifte mot en ny förståelse och en möjlig framtid. Boken ger också en fördjupning i hur vi skapat en värld vi kommit att tro på som helt verklig, och på hur en verklighet som följer systemprinciper är mycket mer än vi kan fånga direkt med vårt skapade språk.

 • Om författaren

  Kristina Elfhag har en bakgrund som klinisk psykolog inom psykiatrin med specialistutbildning i personlighetsdiagnostik. Därefter forskning vid Karolinska Institutet kring psykologin vid livsuttryck som livsstilsbeteenden.

   

  Doktorerade vid Karolinska Institutet år 2003 på personlighetsaspekter vid övervikt, ätbeteende och ätstörningar, och har därefter fortsatt att forska kring psykologin vid livsuttryck som och livsstilsbeteenden, i patientgrupper och i befolkningen. En aktuell forskningsstudie gäller ungdomars möjlighet att utvecklas genon livsåskådningslägret Prostus, och kopplingen mellan psykologiska aspekter och ungdomars livsstil.

   

  Anknuten till Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och ansluten till CSS, Center för social hållbarhet vid Karolinska Institutet.

   

  Research Gate

  Kristina Elfhag, Leg Psykolog, Med. Dr.

  Kristina Elfhag

  Leg. Psykolog, Med. Dr.

  Kristina Elfhag, Leg Psykolog, Med. Dr.

  Livsutvecklingens psykologi, 2019

   

   

 • Mina tankar i bloggform

  Thoughts and ruminations.

  There are no published blog posts yet.